Сакович Касіян

Український церковний діяч, письменник-полеміст

Народився близько 1578 р. у с. Потелич (нині Нестерівського району Львівської області) в родині священика. Після закінчення студій у Замойській і Краківській академіях був домашнім учителем (зокрема, навчав Адама Киселя, що згодом став київським воєводою), дяком у Перемишлі. Упродовж 1620― 1624 рр. викладав у Київській братській школі, був її ректором. У 1624 р. здійснював проповідницьку діяльність у Люблінському братстві, а 1625 р. перейшов до унії і до 1639 р. завідував Лубенською архімандрією. У 1641 р. прийняв католицизм.

К. Сакович ― автор «Віршів на жалосний потреб козацького гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного» (1622), а також кількох полемічних, зокрема «Перспектива, або З'ясування про греко-руську церкву» (1642) та філософських творів («Арістотелеві проблеми, або питання про природу людини», «Трактат про душу взагалі, написаний велебним отцем Касіяном Саковичем, ченцем грецької релігії» (обидві 1625), видані у Кракові). Писав польською та давньоукраїнською мовами.

«Трактат про душу ...» є продовженням «Арістотелевих проблем...» і, ймовірно, становить другу частину лекційного кур­су, прочитаного К. Саковичем студентам Київської братської школи. У центрі обох творів ― проблема самопізнання людини, однак якщо у першій ішлося переважно про тіло і природні за­кономірності його життєдіяльності, то в другій розглядається душа та матеріальний субстрат психічних явищ. Праці К. Саковича свідчать про відхід ідеологів братських шкіл від давньо­руського розуміння філософії як мудрості життя в істині і за­родження у їхнім колі теоретичного способу вивчення явищ дійсності. Розглядаючи душу, зокрема проблеми, пов'язані з від­чуттями, автор намагається керуватися природничо-науковими даними, часто звертаючись до натурфілософського сенсуалізму.

Не пориваючи з християнством, К. Сакович поєднує свід­чення християнських письменників з поглядами античних філософів, високо підносить розум і освіченість людини, ставить на перше місце земне життя особистості, що зближує його з представниками гуманістичної думки доби Відродження.

Зазначені праці К. Саковича в єдиному нині відомому примірнику зберігаються в бібліотеці ім. Оссоліньських у Вроцлаві (Польща).

Помер у 1647 р. у Кракові.