Челпанов Георгій Іванович

Український і російський психолог, філософ і логік

Народився 28 квітня 1862 р. в м. Маріуполі. У 1890 р. закінчив Новоросійський університет (Одеса). Того са­мого року почав викладати філологію у Московському універси­теті. У1891—1906 рр. — професор і завідувач кафедр логіки і психології (1902—1906) Київського університету, викладач логіки й психології Першої київської гімназії (1900—1906). 1893 р. орга­нізував при Київському університеті психологічну лабораторію, 1898 р. — «Психологічну семінарію», з якої вийшло чимало відомих учених. У1907—1923 рр. — професор Московського університету. У 1912 р. заснував перший у Росії Московський психологічний інститут, очолював його до 1923 р. Започаткував і керував екс­периментальними дослідженнями сприйняття простору й часу, розробив методи лабораторних досліджень у психології.

Опублікував праці: «История основних вопросов этики» (1897), «Мозг и душа. (Критика материализма и очерк современньїх учений о душе)» (1900), «Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности» (ч. 1 — 1896; ч. 2 — 1904), «Введение в философию» (1905), «Психология» (1909), «Введение в экспериментальную психологию» (1915), «Очерки психологии» (1926) та ін.

Г. Челпанов — автор підручників із психології та логіки. До­сліджував проблеми гносеологічних і психологічних теорій, здійснив ґрунтовний аналіз матеріалізму в тогочасній науці. Під матеріалізмом розумів учення, згідно з яким лише матеріаль­ні атоми є істинною реальністю. З них утворюється все існуюче, вся навколишня дійсність. Душа, свідомість, думка також є рух атомів. Розв'язуючи проблему свідомості, матеріалізм зазнав еволюції від спроб довести, що думка — це рух атомів, прита­манних для концепцій, відповідно до яких думку розглядають як виділення мозку. Тому сучасний матеріалізм, вважав Г. Челпанов, тільки повторює матеріалізм XVIII ст.

Головну причину популярності матеріалізму у другій поло­вині XIX ст. учений пов'язує не з розвитком природознавства, а з недоліками філософії першої половини століття. Критика Г. Челпановим матеріалізму ґрунтується на визначенні принци­пової відмінності між явищами фізичними та психічними, яка полягає у відсутності причинного зв'язку між ними. Тому мате­рія не може породжувати психічні явища. Для психічного існує інше джерело. Отже, перебіг фізичних та психічних процесів відбувається паралельно. Причому «з двох безпосередньо нам даних матеріальних і психічних родів явищ психічним притаман­на більш очевидна реальність. Те, що ми називаємо матеріаль­ним, є наше уявлення». В межах пропонованого Г. Челпановим світорозуміння можна знайти прийнятне розв'язання фунда­ментальних проблем філософії, психології та етики.

Помер 13 лютого 1936 р. в Москві.