Борецький Йов (Іван Матвійович)

Український церковний, політичний та освітній діяч

Рік народження невідомий. Народився у м. Бірче (нині с. Городоцького району Львівської області). Був ви­сокоосвіченою людиною свого часу. Навчався у Львівській братській школі (де згодом викладав, а в 1604―1605 рр. був ректором), у Краківській академії. Є припущення, що він ще в школярському віці був автором «Перестороги».

З 1610 р. Й. Борецький ― священик Воскресенської церкви у Києві, де заснував парафіяльну школу. В 1615 р. за його участі було відкрито Київську братську школу, незабаром реформовану у колегію на зразок європейських університетів. У 1615―1619 рр. був її ректором. В 1619 р. переклав монумен­тальну працю «Антологіон».

У 1620 р. Й. Борецький став ігуменом Михайлівського Золо­товерхого монастиря й у тому самому році ― митрополитом православної церкви (на цій посаді перебував до кінця життя).

Історичною заслугою Й. Борецького є відновлення право­славної церкви в Україні. Як православний церковний діяч вів активну боротьбу проти католицизму й уніатства. Йому

належить низка релігійних творів, найвідоміший з них ― «Про­тестація» (1621), видатний полемічний твір, знайдений і опуб­лікований професором П. Жуковичем у збірнику «Статьи по славяноведению» 1910 р. У «Протестації» автор розповідає істо­рію свого висвячення, цілком відповідного до канонів право­славної церкви, протестує проти переслідувань православних уніатами. Обстоюючи православну віру, Й. Борецький скликав у Києві собор із духовних та світських осіб, провів нараду в Житоми­рі з українською шляхтою з Київського воєводства, закли­кав козаків стати на захист своєї віри на раді козаків у Сухій Діброві, написав спростування проти уніатської «Апології» М. Смотрицького.

Й. Борецький підтримував тісні зв'язки з гетьманом П. Са­гайдачним, запорозькими козаками, за що зажив слави «ко­зацького митрополита». В 1629 р. на Київському соборі мит­рополит Й. Борецький і південноруські єпископи ухвалили «Служебник» Петра Могили. Наприкінці життя робив спроби об'єднати православних і уніатів.

Помер 12 березня 1631 р. у Києві.